Vị trí ứng tuyển :

TRƯỞNG PHÒNG SALE ( DOS- Director of Sales)

  • Hà Nội, Tp. HCM

Thông tin liên hệ của bạn * :

Hồ sơ của bạn :

(Chú ý: Định dạng jpg, word, excel, pdf,...)

Thông tin khác :