Vị trí ứng tuyển :

Trưởng phòng Kỹ thuật

  • TPP14
  • Hà Nội,

Thông tin liên hệ của bạn * :

Hồ sơ của bạn :

(Chú ý: Định dạng jpg, word, excel, pdf,...)

Thông tin khác :