Vị trí ứng tuyển :

Phụ trách bộ phận kho

  • TPP18
  • Hà Nội, Đà Nẵng, Tp. HCM

Thông tin liên hệ của bạn * :

Hồ sơ của bạn :

(Chú ý: Định dạng jpg, word, excel, pdf,...)

Thông tin khác :