Vị trí ứng tuyển :

Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật

  • BTGD04
  • Hà Nội,

Thông tin liên hệ của bạn * :

Hồ sơ của bạn :

(Chú ý: Định dạng jpg, word, excel, pdf,...)

Thông tin khác :