Vị trí ứng tuyển :

Nhân viên Kỹ thuật: Sơn, Bả, Nề

  • KTSB-001
  • Hà Nội, Tp. HCM

Thông tin liên hệ của bạn * :

Hồ sơ của bạn :

(Chú ý: Định dạng jpg, word, excel, pdf,...)

Thông tin khác :