Vị trí ứng tuyển :

Bếp trưởng phụ trách phía Nam

  • Tp. HCM

Thông tin liên hệ của bạn * :

Hồ sơ của bạn :

(Chú ý: Định dạng jpg, word, excel, pdf,...)

Thông tin khác :